EU fondovi

Korporativne financije

Home \ EU fondovi

Kojim putem do sredstava?

Mnoga društva imaju poslovnu ideju i znaju u što žele uložiti resurse. Sredstva na natječajima dodjeljuju se za prethodno osmišljene projekte. Ideju je potrebno pretvoriti u projekt na način da on bude reprezentativan djeliteljima projektnih sredstava. Pomažemo Vam da svoju namjeru pretvorite u projekt koji ima razrađene rezultate, ciljeve, proračun, aktivnosti i rizike provedbe. Apliciranje na EU fondove sastoji se od sljedećih koraka:

Apliciranje na EU fondove sastoji se od sljedećih koraka:
 • I. Odabir odgovarajućeg natječaja

 • II. Analiza projektne ideje

 • III. Izrada i priprema projektne dokumentacije

 • IV. Izrada investicijske studije

 • V. Apliciranje na natječaj

Izvori financiranja

pet velikih Strukturnih i investicijskih fondova

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

regionalni i urbani razvoj

Europski socijalni fond (ESF)

socijalna uključenost i dobro upravljanje

Kohezijski fond (KF)

gospodarska konvergencija manje razvijenih regija

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

Financiranje sredstvima EU-a

EU financira širok raspon projekata i programa u područjima kao što su:

 • regionalni i urbani razvoj
 • zapošljavanje i socijalna uključenost
 • poljoprivreda i ruralni razvoj
 • pomorska i ribarstvena politika
 • istraživanje i inovacije
 • humanitarna pomoć
EU_fond
Upravljanje sredstvima

Sredstvima se upravlja u skladu sa strogim pravilima kako bi se čvrsto nadzirala njihova uporaba i osiguralo da se novac troši na transparentan i odgovoran način.

Skupina od 28 povjerenika EU-a ima konačnu političku odgovornost za osiguravanje pravilne uporabe tih sredstava. Međutim, budući da se najvećim dijelom sredstava upravlja u državama korisnicama, odgovornost za obavljanje provjera i godišnjih revizija preuzimaju nacionalne vlade.

Više od 76 % proračuna EU-a upravlja se u partnerstvu s nacionalnim i regionalnim tijelima sustavom zajedničkog upravljanja, uglavnom s pomoću pet velikih Strukturnih i investicijskih fondova. Tim se fondovima pridonosi provedbi strategije Europa 2020.

 • Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – regionalni i urbani razvoj
 • Europski socijalni fond (ESF) – socijalna uključenost i dobro upravljanje
 • Kohezijski fond (KF) – gospodarska konvergencija manje razvijenih regija
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

Ostalim sredstvima izravno upravlja EU, a osiguravaju se u obliku:

 • bespovratnih sredstava za posebne projekte povezane s politikama EU-a, obično na temelju tzv. poziva na podnošenje prijedloga; sredstva djelomično potječu iz EU-a, a djelomično iz drugih izvora.
 • ugovora koje dodjeljuju institucije EU-a za nabavu usluga, robe ili radova koji su im potrebni za rad, npr. izrada studija, osposobljavanje, organiziranje konferencija, informatička oprema; ugovori se dodjeljuju na temelju poziva na nadmetanje.

Primatelji ugovora, bespovratnih sredstava ili pomoći namijenjene trećim zemljama objavljuju se na internetu.