INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-ove

Home \ EU natječaj \ INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-ove

Predmet ovog Poziva je jačanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje s znanstveno-istraživačkim organizacijama (ZIO). Cilj je potaknuti razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa s naglaskom na komercijalizaciju.

Svrha Poziva je pružiti stručnu podršku MSP-ovima putem ugovornog pružanja usluga od strane ZIO. Ova podrška obuhvaća troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti te korištenje stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

FINANCIJSKA ALOKACIJA

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 4.874.214,00 EUR

Minimalni iznos vaučera: 2.000,00 EUR

Maksimalni iznos vaučera: 10.000,00 EUR

Vrsta poziva: Bespovratna sredstva dodjeljivat će se u obliku vaučera putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajno otvorenog poziva , do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.

TKO SU PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI?

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik, sukladno definiciji veličine poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe o općem skupnom izuzeću.

Prijavitelj u prijavi mora navesti vlastite kapacitete za provedbu vaučera (obrazložiti ljudske, financijske, tehničke i/ili tehnološke resurse potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, kao i za provedbu post-projektnih aktivnosti).

Partnerske organizacije i partnerstvo  bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

TKO SU PRIHVATLJIVI PRUŽATELJI USLUGA ?

Znanstveno-istraživačke organizacije (ili organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje (uključujući digitalne centre za inovacije) ili inovacijski klasteri ), koje su dobile dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj ili su upisane u odgovarajući registar/upisnik države sjedišta pružatelja usluga.

VRSTE I INTENZITETI POTPORA

Intenzitet potpore: Intenzitet potpore ne prelazi 50% prihvatljivih troškova, osim u slučaju savjetodavnih i pomoćnih usluga za inovacije, gdje se može povećati do 85% prihvatljivih troškova, pod uvjetom da ukupna potpora za takve usluge ne premašuje 220 000 EUR po poduzetniku tijekom trogodišnjeg razdoblja.

Kombinacija financijskih instrumenata iz ESI fondova i bespovratnih sredstava iz ESI fondova za isti projekt nije dopuštena.

PRIHVATLJIVOST PROJEKTA

– Projekt je u skladu s Programom te pruža djelotvoran doprinos ostvarenju ciljeva Prioriteta 1 – Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju.

– Područje primjene rezultata projekta je u okviru najmanje jednog tematskog prioritetnog područja definiranog u S3

– Projekt ima potrebnu razinu spremnosti za provedbu

– Provedba projekta doprinijet će razvoju najmanje jednog inovativnog proizvoda, usluge ili procesa koji su novost za prijavitelja ili novost za tržište

– Projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije fizički niti financijski završen 

– Predviđeno trajanje provedbe Projekta nije duže od 120 dana od dana izdavanja Vaučera

U okviru ovog Poziva potpore se ne mogu dodijeliti za aktivnosti unutar sljedećih sektora:

– Poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68);

– Djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92);

– Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66);

– Pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69);

– Trgovanja  ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava;

– Ulaganja radi postizanja smanjenja emisija stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ;

– Proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište duhana i duhanskih proizvoda;

– Potpore za poduzetnike u teškoćama

– Ako se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu;

– Prijaviteljima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

– Troškovi testiranja,

– Ispitivanja,

– Demonstracijskih aktivnosti,

– kao i troškovi pružanja stručnih tehničkih znanja, u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa na temelju ugovornog pružanja usluga 

Korisnik je obvezan osigurati revizijski trag u razdoblju od pet godina od 31. prosinca godine u kojoj je izvršeno plaćanje korisniku.

Troškovi moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete prihvatljivosti:

– biti u skladu s općim uvjetima prihvatljivosti navedenima u uvjetima za prihvatljivost izdataka 

– nastati kod Prijavitelja/Korisnika i biti plaćeni od strane Prijavitelja/Korisnika 

– nastati za vrijeme trajanja (razdoblja) provedbe projekta; biti povezani i nastati u okviru projekta 

– biti razumni, opravdani i u skladu s načelom odgovornog financijskog upravljanja

– biti u skladu s pravilima o javnoj nabavi ili nabavi koje obavljaju neobveznici Zakona o javnoj nabavi 

– biti stvarni, odnosno potkrijepljeni računima ili računovodstvenim dokumentima 

– biti usklađeni s pravilima u 1.4 i 1.7 uputa za prijavitelje

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

-Testiranje proizvoda, usluge ili procesa,

– Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa,

– Demonstracijske aktivnosti,

– Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

BROJ PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Prijavitelj po predmetnom Pozivu može podnijeti više projektnih prijedloga, ali ne istovremeno.

Prijavitelj može podnijeti novi projektni prijedlog nakon što mu je projektni prijedlog isključen ili je u odnosu na njega izdan vaučer. Također, prijavitelj ne može naplatiti vaučer koji je odobren dok za prvotni projektni prijedlog nije izvršeno plaćanje.

Prijavitelj može dobiti maksimalno pet vaučera izdanih u okviru Poziva, odnosno može dobiti potporu za pet  različitih projektnih prijedloga. Više projektnih prijedloga može doprinijeti razvoju jednog ili više proizvoda, usluga ili procesa.

POSTUPAK DODJELE I IZDAVANJA VAUČERA

Postupak dodjele, odnosno, provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti, troškova te uvjeta koje mora ispunjavati pružatelj usluge traje 30 radnih dana.

Projektni prijedlozi se obrađuju i ocjenjuju prema redoslijedu po kojem su zaprimljeni, a istim redoslijedom se dodjeljuju vaučeri. Prijavitelj će u roku od 5 radnih dana od donošenja odluke o statusu projekta biti obavješten o istome pisanim putem.

.

ABOUT THE AUTHOR: Karmen Peskura

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *