Inovacije u S3 područjima

Home \ EU fondovi \ Inovacije u S3 područjima

Svrha (cilj) Poziva

Podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

Komercijalizacija je dio inovacijskog procesa u kojem se inovacija uvodi u praktičnu upotrebu odnosno uvodi se u proizvodnju i plasira proizvod ili usluga na tržište te ostvaruje proboj na željeno tržište. Preduvjet za početak procesa komercijalizacije je postojanje dovršenog ili gotovo dovršenog prototipa tehnologije, proizvoda, usluge, sustava ili poslovnog modela testiranog u simuliranom ili stvarnom okruženju ili dovršena projektna dokumentacija za izvedbu prototipa ili dr.

Prihvatljivi prijavitelji

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik

Bitni uvjeti za prijavitelje

 • Prijavitelj mora biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije predaje projektnog prijedloga te mora biti registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti
 • Prijavitelju mora imati jednog zaposlenog na temelju sati rada u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 • Trajanje projekta ne može biti duže od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora
 • Prijavitelj ne smije započeti s provedbom aktivnosti prije podnošenja projektnog prijedloga

Projektni prijedlog u okviru ovog poziva mora biti u okviru jednog ili više prioritetnih područja:

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 634.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020.

Vrste i intenzitet potpore

 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 750.000 HRK, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 20.000.000 HRK

Regionalne potpore za ulaganje:

 • 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća

 • 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

 • do 50% prihvatljivih troškova

 • maksimalno 20.000.000 HRK

Potpore male vrijednosti

 • ne smije prelaziti 10% vrijednosti projekta, a maksimalno smije iznositi 750.000 HRK

 • do 75% prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na komercijalizaciju inovativnog proizvoda/usluge koji je novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja.

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu, pribavljanju patenata, troškova osoblja u svrhu uvođenja inovacije procesa ili organizacije poslovanja nužnih za proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3).

Prihvatljive aktivnosti koje se financiraju projektom

 • Inovacija organizacije i/ili procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz prethodne točke
 • Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis)

Prihvatljivi troškovi

Regionalne potpore za ulaganje

Ulaganje u materijalnu imovinu:

 • nabava novih strojeva, opreme, alata, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;
 • troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta

Ulaganje u nematerijalnu imovinu:

 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • neizravni troškovi (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima
 • troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama
 • troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba

Potpore male vrijednosti

 • troškovi obaveznog informiranja i vidljivosti do 15.000 HRK

 • troškovi pripreme dokumentacije za prijavu do 40.000 HRK

 • troškovi upravljanja projektom revizija projekta

 • troškovi revizije projekta

 • troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon

 • troškovi pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga).

Neprihvatljivi sektori

 • Primarna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda

 • Zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena

 • Aktivnosti ili troškovi povezani uz sektor ribarstva i akvakulture

 • Ulaganje u sektorima: poslovanja nekretninama (NKD 68), djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 92), financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD: 64, 65, 66), povezanim s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda, socijalne skrbi sa smještajem (NKD 87), pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD 69)

Administrativni podaci:

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 15. srpnja 2019. godine u 11 sati s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 15. studenog 2019. godine u 11 sati. 

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

One thought on “Inovacije u S3 područjima

 1. Vezano za razgovor za razvoj programskog rješenja za zubarske ordinacije.
  Radi se o mikro poduzeću sa dva zaposlena.
  Plan publikacije programskog rješenja je najkasnije kraj godine.
  Da li se testiranje kod (više) korisnika može smatrati još fazom razvoja?
  Molim vas pošaljite mi osnovnu dokumentaciju.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *