Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Home \ EU fondovi \ Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Predmet Poziva

Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite inovacijske kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama.

Svrha Poziva

Razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Ukupna raspoloživa sredstva

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 770.000.000,00 HRK za razdoblje 2014. – 2020.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 HRK.Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 25.000.000,00 HRK.

Predviđeni intenzitet potpore

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo,srednje ili veliko poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti:

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti: 

A) Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja :

a) industrijsko istraživanje,

b) eksperimentalni razvoj,

c) studije izvedivosti.

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja. U slučaju da projektni prijedlog sadrži aktivnosti koje se odnose na različite kategorije istraživanja i razvoja, za svaku od aktivnosti primjenjivat će se posebni kriteriji vezano uz maksimalni intenzitet potpore. 

1) Potpore za projekte istraživanja i razvoja u okviru ovog Poziva bit će dodijeljene poduzetnicima u svrhu provođenja vlastitih (in-house), ugovornih ili kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata usmjerenih na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga.

2) Potpora će biti dodijeljena ako je projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija:

1. industrijsko istraživanje (TRL 2-4);

2. eksperimentalni razvoj (TRL 5 – 8);

3. studija izvedivosti.

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja. U slučaju da projektni prijedlog sadrži različite kategorije istraživanja i razvoja, za svaku od kategorija primjenjivat će se posebni kriteriji vezano za maksimalni intenzitet potpore.

Ako neki projekt obuhvaća više kategorija istraživanja i razvoja, svaka kategorija predstavlja jednu aktivnost Projekta. Korisnik može krenuti iz inicijalno planirane aktivnosti na slijedeću tek po odobrenju prethodne faze od strane PT2.

Dio projekta kojem je dodijeljena potpora može uključivati i studije izvedivosti kojima se ocjenjuje i analizira potencijal projekta. Izrada studije izvedivosti ne može biti jedina aktivnost u projektu nego prethodi ili je nastavak aktivnosti industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga.

Ukoliko Korisnik započne slijedeću fazu projekta prije odobrenja prethodne faze od strane PT2, preuzima rizik troškova nastalih u navedenom razdoblju.

3) Intenzitet potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

1. 50% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;

2. 25% prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;

3. 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

4) Intenzitet potpore za industrijsko istraživanje može se povećati sa 50% do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova kako slijedi:

1. za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i za 20 postotnih bodova za mala poduzeća;

2. za 15 postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Ø projekt uključuje učinkovitu suradnju (potrebno definirati prilikom predaje projektnog prijedloga u Sporazumu o partnerstvu):

– među više poduzetnika od kojih je najmanje jedan MSP, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova; ili

– između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija/organizacije snosi/e najmanje 10% a najviše 50% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja;

Ø rezultati projekta priopćuju se širokom krugu javnosti na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.

5) Intenzitet potpore za eksperimentalni razvoj može se povećati sa 25% do maksimalnog intenziteta potpore od 60% prihvatljivih troškova kako slijedi:

1. za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i za 20 postotnih bodova za mala poduzeća;

2. za 15 postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Ø projekt uključuje učinkovitu suradnju:

– među poduzetnicima od kojih je najmanje jedan MSP, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova; ili

– između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija/organizacije snosi/e najmanje 10% a najviše 50% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja;

Ø rezultati projekta priopćuju se širokom krugu javnosti na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.

6) Intenziteti potpora za dio projekta koji se odnosi na  studije izvedivosti mogu se povećati sa 50% do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova, odnosno:

1. za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća,

2. za 20 postotnih bodova za mala poduzeća.

B) Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego isključivo u kombinaciji s aktivnostima istraživanja i razvoja navedenim pod rednim brojem A).

1) Potpore se mogu dodijeliti poduzetnicima za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s aktivnostima jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta (kako je definirano pod točkom 2.7 Prihvatljive aktivnosti).

2) Intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade RH od 24. travnja 2014. godine (KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301-05/05-14-2 od 24. travnja 2014. godine) te iznosi:

a) 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;

b) 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;

c) 25% prihvatljivih troškova za velika poduzeća.

3) Korisnik regionalne potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova, iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve potpore iz javnih izvora (čl.14., Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084).

4) Prilikom dodjele regionalnih potpora za ulaganja treba uzeti u obzir sljedeće: ulaganje ostaje u području koje prima potporu tijekom najmanje 5 (pet) godina nakon dovršetka ulaganja za velike poduzetnike, odnosno najmanje 3 (tri) godine nakon dovršetka ulaganja u slučaju MSP-ova. Navedeno ne sprječava zamjenu opreme koja je u tom razdoblju zastarjela ili se pokvarila, pod uvjetom da je ekonomska djelatnost ostala u dotičnom području tijekom odgovarajućeg najkraćeg razdoblja.

5) Korisnik mora potvrditi da u dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu nije proveo premještaj u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora te se obvezati da to neće učiniti u razdoblju od najviše 2 (dvije) godine nakon što bude dovršeno početno ulaganje za koje se traži potpora.

6) Sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od tri godine od datuma početka radova na drugom ulaganju kojem je dodijeljena potpora u istoj regiji na trećoj razini Nomenklature teritorijalnih jedinica za statistiku (razina županije) smatraju se dijelom istog projekta ulaganja. Ako je taj pojedinačni projekt ulaganja velik projekt ulaganja, ukupan iznos potpore za pojedinačni projekt ulaganja ne premašuje prilagođeni iznos potpore za velike projekte ulaganja.

Geografska ograničenja

Rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj.

Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku. Poziv je u najavi i očekuje se da će biti otvoren tijekom kraja 2019 g.

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *