EU natječaj - Obnovljivi izvori energije u proizvodnim industrijama

EU natječaj

Home \ EU fondovi \ EU natječaj – Obnovljivi izvori energije u proizvodnim industrijama

EU fondovi su kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija službeno objavili natječaj „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama“.

Cilj ovoga natječaja jest ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake ili veće količine rezultata proizvodnje, korištenjem manje količine ulazne energije.

Ukoliko je Vaše Društvo primarno registrirano za obavljanje proizvodnih i prerađivačkih djelatnosti iz sljedećih područja (Područje B – Odjeljak 05-09, te Područje C – Odjeljak 13-33), predložili bismo Vam da iskoristite priliku i prijavite se na natječaj putem kojeg bi pribavili bespovratna sredstva.

Prihvatljive aktivnosti koje se sufinanciraju kroz ovaj natječaj su slijedeće:

 1. Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga iostale projektno-tehničke dokumentacije
 2. Aktivnosti energetske obnove
  • Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije uproizvodnim pogonima:
   • Energetska obnova zgrada:
    • -Obnova ovojnice zgrade-Obnova tehničkih sustava zgrade-Upravljanje energijom-Optimizacija procesa-Korištenje obnovljivih izvora energije-Uporaba visokoučinkovite kogeneracije-Horizontalne mjere za pristupačnost
 3. Upravljanje projektom i administracija te promidžba ividljivost

Iznos i intenzitet natječaja:

Iznos i intenzitet bespovratnih sredstava koje vaše Društvo može dobiti kroz ovaj natječaj su slijedeće:

 1. Najniži iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 HRK.

 2. Najviši iznos bespovratnih sredstava: 20.000.000,00 HRK.

Maksimalni intenzitet potpore EFRR prema veličini poduzeća

Kategorija aktivnosti / vrsta potpore Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće Vezana tipologija Programa dodjele
Priprema  projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije

85,00% prihvatljivih troškova 85,00% prihvatljivih troškova 85,00% prihvatljivih troškova Program dodjele potpora male vrijednosti
Mjere energetske učinkovitosti

65,00% prihvatljivih troškova 55,00% prihvatljivih troškova 45,00% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora
Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju

80,00% prihvatljivih troškova 70,00% prihvatljivih troškova 60,00% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora
Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

80,00% prihvatljivih troškova 70,00% prihvatljivih troškova 60,00% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora   

65,00% prihvatljivih troškova

55,00% prihvatljivih troškova

45,00% prihvatljivih troškova

Program dodjele državnih potpora 
Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost

85,00% prihvatljivih troškova 85,00% prihvatljivih troškova 85,00% prihvatljivih troškova Program dodjele potpora male vrijednosti

Prihvatljivost projekta

Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvorienergije u proizvodnim pogonima

Prihvatljive mjere:

 1. 1. Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona (sukladnonormi IEC 60034-30);
 2. 2. Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije uproizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima,tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja iupravljanja procesima;
 3. 3. Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnomprocesu;
 4. 4. Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijimgrijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom tople vode,proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda;
 5. 5. Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjujepotrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkimmjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenjupotrošnje energije;
 6. 6. Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava sciljem smanjenja potrošnje energije;
 7. 7. Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici;
 8. 8. Revitalizacija električnih instalacija-učinkoviti sustavirasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464);
 9. 9. Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnjeenergije;
 10. 10. Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom /radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinoseenergetskoj učinkovitosti procesa u skladu s ovim Pozivom;
 11. 11. Postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjetučinkovite:
 • a) Kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne itoplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitojkogeneraciji
 • b) Trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne,toplinske i rashladne energije);
 1. 12. Postavljanjenovih sustava za proizvodnju:
 • a) Električne energije iz energije:

– sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),

– vjetra,

– biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nije predviđena za hranu,

– geotermalne energije .

 • b) Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanjesanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa:

– toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin,

– kotlovima na čvrstu biomasu , uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%),

– dizalicama topline

– geotermalnim izmjenjivačima topline.

Podaktivnost2: Energetska obnova zgrada

 1. 1. Obnova ovojnice zgrade:
 • a) toplinska izolacija vanjskih neprozirnih dijelovaovojnice zgrade:

– krova,

– vanjskog zida,

– poda prema tlu,

– ukopanih dijelova ovojnice,

– podova prema vanjskom prostoru,

– podova, stropova i zidova prema negrijanom prostoru,

 • b) zamjena ili obnova vanjske stolarije,
 • c) zamjena ili obnova svjetlosnih otvora.
 1. 2. Obnova tehničkih sustava zgrade:
 • a) poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustavagrijanja,
 • b) poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustavahlađenja,
 • c) poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustavaventilacije,
 • d) optimizacija sustava grijanja, hlađenja i ventilacijekorištenjem otpadne topline i hidrauličkim balansiranjem sustava,
 • e) zamjena sustava ventilacije visokoučinkovitim sustavom,
 • f) poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustavaunutarnje rasvjete,
 • g) poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustavavanjske rasvjete(parkirališta, prometnice za unutarnji transport i prilazneprometnice),
 • h) obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskihkrugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilimau funkciji energetske učinkovitosti,
 • i) zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjujepotrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkimmjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenjupotrošnje energije.
 1. 3. Upravljanje energijom:
 • a) obnova postojećih ili ugradnja novih sustava centralnogupravljanja instalacijama i tehničkim sustavima projektne cjeline,
 • b) uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje iproizvodnje energije i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode,
 • c) uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta za energente ivodu.
 1. 4. Optimalizacija procesa
 • a) sve tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenjupotrošnje isporučene energije projektnoj cjelini
 1. 5. Korištenje obnovljivih izvora energije

a) zamjena postojećeg sustava pripreme tople vode sustavomkoji koristi obnovljive izvore energije,

b) obnova postojećih ili ugradnja novihelektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskiminstalacijama i drugim trošilima u funkciji obnovljivih izvora energije,

c) postavljanje novih sustava za proizvodnju:

– Električne energije iz energije:

– sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskihpretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije,vodik/gorive ćelije i dr.),

– vjetra,

– biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nijepredviđena za hranu,

-geotermalne energije ;

 • Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanjesanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa:

-toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanjaveći od 70%), sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodniplin,

-kotlovima na čvrstu biomasu , uključujući i pirolitičke(stupanj korisnog djelovanja veći od 85%),

-dizalicama topline s vodom kao ogrjevno-rashladnim medijem usekundarnom krugu 22 (ventilokonvektora, radijatora i sl.), kojazadovoljavaju važeću uredbu Komisije 2016/2281 od 30. studenog 2016

-geotermalnim izmjenjivačima topline.

 1. 6. Uporaba visokoučinkovite kogeneracije
 • a) postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uzuvjet učinkovite:
 • – kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne itoplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije ivisokoučinkovitoj kogeneraciji
 • – trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne,toplinske i rashladne energije).

Prijave se zaprimaju od 16. studenog 2020. godine do 25. siječnja 2020. godine

Ukoliko stezainteresirani za navedeni natječaj, slobodno nam se obratite kako bi zajedno ina obostrano zadovoljstvo došli do ostvarenja Vaše poslovne ideje i realizacijesamog projekta.


Preuzmi datoteku: lilnk

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *