Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Indikativni datum objave natječaja je srpanj 2022. godine

Home \ Blog \ Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Kroz Nacionalni plana oporavka i otpornosti, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, namjerava putem natječaja „ Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju“, dodijeliti bespovratna sredstva poduzetnicima i malim iznajmljivačima.

Svrha ovog Poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike.

Cilj ulaganja

Cilj ulaganja za poslovne subjekte je zelena tranzicija i razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu, ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama i razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš i učinkovitost resursa, ulaganja u prijelaz na kružno gospodarstvo, u sprječavanje i suzbijanje onečišćenja okoliša te zaštitu i obnovu biološke raznolikosti i ekosustava.

Prihvatljivi prijavitelji

Mala, srednja i velika poduzeća registrirana za djelatnosti „55 Smještaj“ i „93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova“. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.020.000.000,00 HRK, gdje je indikativna raspodjela bespovratnih sredstava kako slijedi:

• mikro, mala i srednja poduzeća – 500.000.000,00 HRK,
• velika poduzeća – 520.000.000,00 HRK.

Dozvoljena ulaganja

• ugostiteljsko-turistički objekti za smještaj visoke kvalitete,
• prateći sadržaj ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj iz kategorija zdravstveni, kongresni, kulturni, sportsko-rekreacijski, zabavno-tematski i turističko-ekološki turizam i drugih inovativnih sadržaja koji su veći od standarda propisanog važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma
• zabavni i tematski parkovi i drugi inovativni sadržaji, koji mogu uključivati i ugostiteljske sadržaje koji uvode procese prihvatljive za okoliš, digitalne tehnologije i kružno gospodarstvo te unaprjeđuju higijensko-zdravstvene i sigurnosne uvjete.
• ugostiteljsko-turistički objekt za smještaj odnosi se na sljedeće kategorije: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel te kamp sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva.

Dozvoljene lokacije ulaganja

Gradnja novih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj, poticat će se u okviru kategorija Indeksa turističke razvijenosti (u daljnjem tekstu: ITR) 0, 2, 3, 4, dok se u kategoriji ITR-a 1 potiču ulaganja u rekonstrukciju i obnovu postojećih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj.

U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj s ciljem povećanja kategorije na minimalno četiri zvjezdice, dok se u kategoriji ITR-a 0, 2, 3 i 4 potiču se ulaganja u ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj s ciljem povećanja kategorije na minimalno tri zvjezdice.

Dozvoljene aktivnosti itroškovi
Aktivnost 1. * Ulaganja u materijalnu i nematerijalnuimovinu koja uključuje iduće troškove:

• priprema i krčenje zemljišta,
• gradnja, rekonstrukcija, obnova te s njima povezani troškovi,
• nabava, montaža i stavljanje u funkciju opreme, strojeva, alata, mjernih uređaja, troškovi za osiguravanje pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora objekata, troškovi povezani s uvođenjem kružnog gospodarstva i sl. neophodnih za aktivnosti projekta
• troškovi informatičko-komunikacijskih (CRM, DMS, ERP..) i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta
• certifikati
• patenti
• strategija digitalizacije

*Sufinancira se iz regionalnih potpora te mora aktivnost moraiznositi miniminalno 60 posto prihvatljvih troškova projekta.

Aktivnost 2. Promicanje energijeiz obnovljivih izvora energije

Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu potrebnu za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora:

• građevinski radovi,
• nabava opreme i sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući i sustave za njeno skladištenje te ugradnja opreme i sustava, mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon sustava i sl.) s ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin ili neki drugi ekološki prihvatljiv energent,
• kotlovi na biomasu i dizalice topline.

Aktivnost 3. Potpore za ulaganjeza mjere energetske učinkovitosti

Prihvatljivi troškovi su dodatnitroškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitostikao što su:

• obnova ovojnice zgrade:
• povećanje toplinske zaštite ovojnice
• hidroizolacija i drenaža ovojnice;
• povećanje toplinske zaštite,
• hidroizolacija i drenaža zidova koji odvajaju unutrašnjost objekta od vanjskog okoliša te prozora, vrata i prozirnih elemenata pročelja u tim zidovima;
• ugradnja novih ili zamjena tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode

Aktivnost 4. Potpore za održivu mobilnost

Troškovi ulaganja u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika potpore koji obavlja turističko-ugostiteljsku djelatnost

Aktivnost 5. Inovacija procesa i organizacija poslovanja

• troškovi instrumenata, opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt;
• troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima;
• dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta.

Aktivnost 6. Edukacije

• troškovi instrumenata, opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt;
• troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima;
• dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta.

Aktivnost 7. De minimis potpore

• troškovi ulaganje u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti
• troškovi komunalnog doprinosa
• troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije
• troškovi izrade studije utjecaja na okoliš
• trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije
• upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge
• usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge
• trošak revizije projekta

Iznos i intenzitet sufinanciranja

• Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 2.000.000,00 HRK
• Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 50.000.000,00 HRK
Intenzitet sufinanciranje je idući:
• Regionalne potpore od 35-70 posto ovisno o velični poduzeća i lokaciji ulaganja
• Ostale potpore su od 30- 85 posto ovisno o aktivnosti i lokaciji ulaganja

Rok  

Indikativni datum objave natječaja je srpanj 2022. godine

ABOUT THE AUTHOR: Antonio Brzica „Antonio na operativnoj razini vodi i upravlja EU projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ te „Ruralni razvoj“. Tijekom svoga prethodnoga rada uspješno je sudjelovao u pripremi brojnih EU projekata, kao i u postupcima nabave te provedbe istih. Unutar Društva zadužen je za prepoznavanje prilika i savjetovanje klijenata u vezi dobivanja bespovratnih sredstava i financiranje raznih projektnih ideja, a kontinuiranim educiranjem kroz rad s projektima sufinanciranim iz EU fondova, usavršio je znanja i vještine za prepoznavanje prilika za financiranje bespovratnim sredstvima, dizajn i cjelokupnu razradu EU projekata. Nositelj je certifikata u području javne nabave.“

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *