HBOR krediti za turizam

Home \ Kreditiranje \ HBOR krediti za turizam

Obrtna sredstva
Mjera COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima

1. Korisnici kredita

Mikro, mali i srednji poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6.5.2003. godine s registriranim osnovnim djelatnostima kako slijedi:

1.1. Djelatnosti
– Pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10,55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29);
– Putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD79.11, 79.12);
– Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34);

1.2. Uvjeti
čija je poslovna aktivnost smanjena ili u potpunosti obustavljena uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa na način:
– realiziran je pad poslovnih prihoda/primitaka u I. kvartalu 2020. u odnosu na I. kvartal 2019. ili su očekivani
poslovni prihodi/primici za 2020. godinu niži od poslovnih prihoda/primitaka za 2019. godinu; i/ili
– otkazane su rezervacije, eventi, kongresi, seminari i slično; i/ili
– otkazani su ugovoreni poslovi, rezervacije i/ili narudžbe.
Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovane COVID-19 virusom.
Krediti se mogu odobriti poduzetnicima koji nisu u teškoćama1 odnosno koji su zapali u privremene teškoće samo zbog krize uzrokovane pojavom COVID-19 virusa.

2. Namjena kredita

• financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon); nabava sirovine i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja; obrtna sredstva za pripremu turističke sezone; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a

3. Način kreditiranja

• izravno kreditiranje – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u

4. Iznos kredita

• najniži iznos kredita iznosi 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti
• najviši iznos kredita iznosi 1.250.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, ali u pravilu ne više od 25% ukupnih
poslovnih prihoda/primitaka korisnika kredita. Najviši iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti korisnika
kredita te procjeni rizika transakcije.

5. Valuta kredita

• kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

6. Kamatna stopa

• 0,00% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita do 3 godine
• 1,50% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita od 4-te do 5-te godine
U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i o mogućnostima dodjele državnih potpora ili potpora male vrijednosti korisniku kredita.

Navedene kamatne stope su umanjene kamatne stope koje plaća korisnik kredita, dok su redovne kamatne stope utvrđene na način da redovna kamatna stopa za razdoblje otplate kredita do 3 godine iznosi 2%, a redovna kamatna stopa za razdoblje otplate kredita od 4. do 5. godine iznosi 3,5%.

7. Naknade

• bez naknada
• Korisnik kredita plaća premiju osiguranja ako se kredit osigurava policom osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike.

8. Rok i način korištenja kredita

• do 12 mjeseci
• jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje
Sredstva se mogu isplatiti na račune dobavljača temeljem dokumentacije za namjensko korištenje kredita ili na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja sredstava u roku od 60 dana od isplate sredstava na račun.

9. Rok otplate

• do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci
Ukupan rok korištenja kredita i počeka ne može biti dulji od 18 mjeseci.

10. Način otplate

• u jednakim tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama

11. Instrumenti osiguranja

• Krediti će biti osigurani jamstvom u obliku polica osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike
ili jamstvom HAMAG-BICRO-a, a u skladu s pravilima Osiguranja izvoza odnosno HAMAG-BICRO-a te mjenicama i
zadužnicama.
• Iznimno i ovisno o procjeni rizika transakcije i korisnika kredita te ovisno o dostupnosti instrumenata
osiguranja u odnosu na pojedinu transakciju i korisnika kredita, HBOR je ovlašten s korisnikom kredita ugovoriti
i druge instrumente osiguranja u skladu s internim aktima HBOR-a.

12. Povezani dokumenti / Privici

• Opći kriteriji prihvatljivosti, točka 3.2. Ograničenja financiranja poslovnih subjekata u kojima udjele u
vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihove obitelji, točka 4. Poticajne kamatne stope i propisi o potporama
• Popis dokumentacije
• Odluka o općim uvjetima kreditnog poslovanja HBOR-a

 

Preuzmi datoteku: lilnk

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *