Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

Predmet i svrhu (cilj) poziva pročitajte u tekstu dolje.

Home \ EU natječaj \ Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

Predmet Poziva:

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja MSP-ova (do 249 zaposlenih) i srednje kapitaliziranih mid-caps poduzeća (do 3.000 zaposlenih) iz energetski intenzivnih industrija koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja OIE i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija. 

Svrha (cilj) Poziva:

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti. Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20 % u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20 %.

Iznos bespovratnih sredstava :

GRUPA 1 (Mala i srednja poduzeća):
-Najniži iznos potpore: 70.000,00 EUR
-Najviši iznos potpore: 995.000,00 EUR

GRUPA 2 (Srednje kapitalizirana poduzeća):
-Najniži iznos potpore: 265.400,00 EUR
-Najviši iznos potpore: 4.645.200,00 EUR

Najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10 mil eura, bez PDV-a. Ukupna vrijednost projekta predstavlja zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova projekta bez PDV-a.

Prihvatljivi Prijavitelji: Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti malo ili srednje poduzeće (sukladno Prilogu I GBER) ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće (sukladno definiciji u čl. 2 točkama 6. i 7. Uredbe 2015/1017), pod uvjetom da u konkurentnom postupku dodjele bespovratnih sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

– promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
– dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija
– Prijavitelji moraju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u 2023. godini, a u trenutku podnošenja projektnog prijedloga moraju biti registrirani za dolje navedene prihvatljive djelatnosti (sektore) u kojima će se odvijati projektne aktivnosti
– Prijavitelji moraju imati najmanje 10 zaposlenih na temelju sati rada u 2023. godini
– Prijavitelj mora imati iskazanu pozitivnu EBITDA u godini koja prethodi prijavi
– Prijavitelj mora imati udio troškova energije u prihodu ei=≥2,00% prema formuli (ei=AOP262/(AOP128+AOP129)*100) u godini koja prethodi godini podnošenja prijave
– Prijavitelj u godini koja prethodi prijavi mora imati iskazane poslovne prihode u minimalnom iznosu 50% ukupne vrijednosti projekta
– Prijavitelj u godini koja prethodi prijavi mora imati udio kapitala i rezervi u pasivi minimalno 15%
– Aktivnosti se provode unutar sektora C Prerađivačka industrija (NKD 2007.):

– Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora dostaviti odgovarajući akt (pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine) prilikom predaje prijave.

Vrste potpora:

A. Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti osim za zgrade (GERB čl.38)

B. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora, obnovljivog vodika i visokoučinkovite kogeneracije (GBER Čl. 41.)

C. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora, obnovljivog vodika i visokoučinkovite kogeneracije (čl. 41. GBER-a, na temelju stavka 7. točke (a) i stavka 8.

D. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova (GBER, čl. 18.) za izradu tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i reviziju projekta:

Prihvatljive aktivnosti i troškovi projekta:

A. Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti osim za zgrade

– Prihvatljive su aktivnosti za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2

B. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

– Prihvatljive aktivnosti su ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Potpore za ulaganje dodjeljuju se u odnosu na novougrađene kapacitete.

– Prihvatljivi su troškovi postavljanje novih sustava za proizvodnju i skladištenje električne energije iz energije: sunca (FN pretvrarači stupnja korisnog djelovanja >15%), vjetra i geotermalne energije; toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora: toplinskim sunčanim kolektorima stupnja korisnog djelovanja >15%), dizalicama topline, geotermalnim izmjenjivačima topline, kotlovima na čvrstu biomasu, uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%)

C. Potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada

– Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u mjere za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati resursno učinkovitijom proizvodnjom uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i/ili životni vijek proizvoda, uključujući smanjenje resursa potrošenih u proizvodnji određene količine proizvoda, te zamjene primarnih sirovina sekundarnim (reciklirani ili ponovno upotrijebljeni materijali koji se obrađuju, a u suprotnom bi bili odbačeni ili obrađeni na način koji je manje prihvatljiv za okoliš) i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija.

– Prihvatljivi troškovi mogu biti uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodne procese koji rezultiraju uvođenjem i/ili zamjenom primarnih sirovina sekundarnim (ponovo upotrijebljenim, oporabljenim ili recikliranim) sirovinama i/ili smanjenjem nastanka otpada prilikom proizvodnje i/ili produljenim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline.

Trošak gradnje / rekonstrukcija zgrada / i/ili obnove zgrada uz uvjet da je isto nepohodan dio investicije i vezan uz ulaganje – nabavu strojeva i opreme iz gornje točke, odnosno u svrhu uvođenja novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodne procese koji rezultiraju učinkovitijim korštenjem resursa.

Zgrade koje se grade ili rekonstruiraju trebaju se projektirati kao zgrade gotovo nulte energije (nZEB).

D. Savjetodavne usluge

– usluge stručnog nadzora građenja , aktivnosti upravljanja projektom, revizija projekta, usluge provedbe javne nabave, usluge izrade dokumentacije za nabavu

(lista nije iscrpna i navodi moguće prihvatljive aktivnosti)

Neprihvatljive aktivnosti:

– Postavljanje dizalica topline zrak-zrak, voda-zrak i zemlja-zrak,
– priključivanje OIE elektrane na elektroenergetsku mrežu
– korištenje fosilnih goriva
– ulaganja operatera energetskih sustava u sustavima proizvodnje, prijenosa i distribucije energije,
– ulaganja operatera energetskih sustava u sustavima proizvodnje, prijenosa i distribucije energije,

– ulaganja u prikupljanje, razvrstavanje, dekontaminaciju, prethodnu obradu i obradu
drugih proizvoda, materijala ili tvari koje su proizveli korisnik ili treće strane i koji bi
inače bili neiskorišteni ili upotrijebljeni na manje resursno učinkovit način;

– ulaganja u odvojeno prikupljanje i razvrstavanje otpada u cilju pripreme za ponovnuupotrebu ili recikliranje.

Rok za prijavu:

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 15.07.24, 11:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.01.25, 11:00

ABOUT THE AUTHOR: Karmen Peskura

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *