Ciljana znanstvena istraživanja

(suradnja između istraživačkih organizacija i poduzeća)

Home \ Blog \ Ciljana znanstvena istraživanja

Predmet Poziva

Program Ciljana znanstvena istraživanja podržava kolaborativne projekte industrijskih istraživanja, koji se provode u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija. Očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Programom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.

Posebni ciljevi programa

A. Unaprjeđenje suradnje istraživačkih organizacija i poduzeća,

B. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije,

C. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja.

Svrha (cilj) Poziva: Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.

Tko se može prijaviti?

• mikro, malo ili srednje poduzeće,
• veliko poduzeće
• istraživačka organizacija

Prijaviteljimoraju provoditi projekt u obliku konzorcija koji se sastoji od nositelja tenajmanje jednog do najviše tri partnera.

Svaki konzorcij se mora sastojati od barem jednog poduzeća i barem jedne istraživačke organizacije.
Odnosi između prijavitelja i partnera trebaju biti utemeljeni na učinkovitoj suradnji u cilju razmjene znanja ili tehnologije odnosno ostvarenja zajedničkog cilja na temelju podjele rada, pri čemu stranke zajednički utvrđuju opseg projekta suradnje, doprinose njegovoj provedbi te dijele njegove rizike i rezultate.

Financijska alokacija i iznosi bespovratnih sredstava

Ukupna alokacija, odnosno iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 50.003.318,00 EUR.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

• najniži iznos 500.000,00 EUR;
• najviši iznos 1.500.000,00 EUR.

Vrste i intenzitet potpore

Poduzeća mogu dobiti bespovratna sredstva prema intenzitetima za određene vrste potpore:

• Temeljno istraživanje do 100%
• Industrijsko istraživanje max. do 80%

Potpore se mogu povećati za 15 postotnih bodova do maksimalnog intenziteta potpore do 80% prihvatljivih troškova.

 Potpore za inovacije za MSP-ove:

• intenzitet potpore: 50%
• nije primjenjivo na velika poduzeća

Potpore male vrijednosti (de minimis):

• Mikro, mala, srednja i velika poduzeća: 75%

Prihvatljive aktivnosti

1.Istraživanje (TRL 1-4)

a. Temeljno istraživanje; promatranje temeljnih principa (pregledi literature, prikupljanje podataka),
b. Industrijsko istraživanje: npr. mjerenje, testiranje, formuliranje tehnološkog koncepta – izrada prototipa (eksperimentalna provjera koncepta, testiranje u laboratorijskim uvjetima), uključujući nabavu relevantnog materijala ili potrebne opreme, uključujući znanja i patente,
c. Priprema i objava publikacija i druge srodne aktivnosti u okviru istraživačkog rada.

2.Priprema projektnih prijedloga za buduće financiranje i planiranje dugoročne suradnje između akademske zajednice i gospodarstva
 Rad na projektnim prijedlozima za nastavak financiranja,
 Rad na dugoročnim strategijama za suradnju između akademske zajednice i gospodarstva.

3.Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva
 Pretraga patenata,
 Validacija ideje tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva,
 Ostale aktivnosti povezane s provjerom i zaštitom intelektualnog vlasništva.

4.Posjećivanje i organizacija konferencija ili drugih specijaliziranih događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima
 Posjećivanje i organizacija relevantnih konferencija, edukacija, sajmova i sličnih događanja, povezanih s istraživačkom temom projekta,
 Posjećivanje i organiziranje događaja za pronalaženje suradnika

5.Diseminacija rezultata projekta i vidljivost
6.Upravljanje projektom i koordinacija konzorcija (prihvatljivo samo za prijavitelja)
7.Administrativno vođenje projekta

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljive kategorije troškova za poduzeća

Ukupan iznos prihvatljivih troškova svih istraživačkih organizacija uključenih u provedbu projekta u ulozi prijavitelja i/ili partnera zajedno treba iznositi najmanje 25% svih prihvatljivih troškova projekta.

A.Potpore za projekte istraživanja i razvoja

1.Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja (zaposleni i novozaposlenih u poduzeću koji će raditi na provedbi projekta, uključujući i upravljanje projektom i konzorcijem)

2.Troškovi vanjskih usluga istraživanja (do 15% prihvatljivih troškova projekta)

3.Troškovi znanja i patenata (troškovi kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima)

4.Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta (ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta)

5.Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta (troškovi koji su izravno vezani uz provedbu istraživačkih aktivnosti projekta)

6.Neizravni troškovi (izračunavaju se po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja ili partnera)

B.Potpore za inovacije za MSP-ove

1.Troškovi naknada (plaćaju se nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva (DZIV, EPO, WIPO, i sl. i ne smiju iznositi više od 10% prihvatljivih troškova projekta)
2.Troškovi vanjskih usluga (troškovi izrade analize tržišta, izrade studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju, provjere i zaštite intelektualnog vlasništva, administrativnog upravljanja projektom i pripremu i provedbu postupaka nabave)

C.Potpore male vrijednosti (de minimis)

1.Troškovi organizacije događaja (troškovi povezani s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta)
2.Troškovi posjećivanja događaja (povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.
3.Troškovi izrade internetske stranice projekta.
4.Trošak vanjskih usluga (za administrativno upravljanje projektom i pripremu i provedbu postupaka nabave.
5.Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata (proizašlih iz projekta (npr. troškovi objave znanstvenih radova, lekture, kotizacije, povezani putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice, troškovi organizacije radionica/konferencija).

Prihvatljive kategorije troškova za istraživačke organizacije

Ukupan iznos prihvatljivih troškova svih poduzeća uključenih u provedbu projekta u ulozi prijavitelja i/ili partnera zajedno treba iznositi najmanje 25% svih prihvatljivih troškova projekta.

1.Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja (dostava, instalacija, kalibracija, edukacija za korištenje koju nudi dobavljač opreme za razvoj, uključujući i IT opremu i softverska rješenja)
2.Troškovi vanjskih usluga istraživanja (troškovi terenskog istraživanja koji su potrebni za provedbu istraživanja predviđenih Pozivom i koje se mora odvijati na teritoriju Republike Hrvatske i ne smije trajati duže od 30 dana)
3.Troškovi znanja i patenata (troškovi kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima)
4.Troškovi kupnje opreme (uključujući i IT opremu i softverska rješenja) za istraživanje i razvoj i troškovi povezani s nabavom opreme (dostava, instalacija, kalibracija, edukacija za korištenje koju nudi dobavljač opreme).
5.Trošak korištenja opreme na drugoj instituciji (korištenje prema važećem cjeniku institucije, ako je direktno vezan uz provedbu projekta; ne odnosi se na trošak korištenja opreme među članovima konzorcija)
6.Troškovi potrošnog istraživačkog materijala (troškovi potrošnog materijala uključuju npr. kemikalije, reagense, plastični pribor, uzorke, ako su izravno vezani uz provedbu istraživačkih aktivnosti)
7.Troškovi naknada koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva
8.Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva.
9.Troškovi organizacije događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima povezanih s provedbom projekta.
10.Troškovi posjećivanja događaja
11.Troškovi izrade internetske stranice projekta
12.Trošak vanjskih usluga za administrativno upravljanje projektom i pripremu i provedbu postupaka (javne) nabave.
13.Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata proizašlih iz projekta (npr. troškovi objave znanstvenih radova, lekture, kotizacije, povezani putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice, troškovi organizacije radionica/konferencija).
14.Troškovi terenskog istraživanja
15.Neizravni troškovi (izračunavaju se po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja ili partnera)

Trajanje projekta

Predviđeno trajanje projekta je minimalno 18 mjeseci, a maksimalno 36 mjeseci.

Podnošenje projektnih prijava traje od 24. travnja 2023.  do 15. rujna 2023.

ABOUT THE AUTHOR: Bojan Vrančić Bojan je L2 CFA kandidat i posjeduje položen brokerski ispit. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Financije. Bojan posjeduje više od pet godina iskustva na području revizije i savjetovanja iz različitih djelatnosti. Ujedno je imao prilike raditi na različitim transakcijama od kojih neke uključuju restrukturiranje trgovačkih društava, dubinska snimanja i procjene vrijednosti društva. Tijekom rada u međunarodnim organizacijama (Deloitte i Ernst & Young TAS) sudjelovao je na raznim projektima u regiji.

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *