Inovacije novoosnovanih poduzeća

Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Home \ Blog \ Inovacije novoosnovanih poduzeća

Cilj Poziva

Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Cilj je uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća koji nisu stariji od 60 mjeseci.

Sektori i Djelatnosti koje nisu prihvatljive

Prihvatljive su sve djelatnosti osim:

•  primarne poljoprivredne proizvodnje
•  ribarstva i akvakulture
•  financijske djelatnosti
•  vojne djelatnosti
•  igre na sreću

Prihvatljive aktivnosti

1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta *

 • • Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
 • • Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,  
 • • Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,
 • • Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

Navedena aktivnost uključuje novi proizvod ili uslugu koji se može prema svom stupnju razvoja kategorizirati pod TRL razinu 5 i dalje.

Tablica 1. TRL razine

Jednako tako natječaj će od Vas zahtijevati da klasificirate inovativni proizvod ili uslugu prema idućim kriterijima:

A) Razina inovativnosti – predstavlja usporedbu Vašeg inovativnog proizvoda/usluge s postojećim rješenjima na tržištu

 • • Radikalna inovacija za tržište ilistvara novo tržište (Radikalna inovacija predstavlja koncept u kojem noviproizvod ili usluga imaju veliki utjecaj na tržištu i svojom pojavom, ulaskomna tržište, ga u potpunosti mijenjaju (npr. imaju utjecaj na regulatornepromjene ili strukturne promjene tržišta, čine konkurentne proizvodezastarjelim, i sl.).

Primjer radikalne inovacije – radio zamjenjuje televizija

 • • Znantno poboljšanje* u odnosu napostojeće prizvode ili usluge (Znatno poboljšanje proizvoda/usluge je uvođenjena tržište dobra ili usluge koje je novo ili znatno poboljšano s obzirom nakarakteristike ili planiranu upotrebu. To uključuje značajna poboljšanja utehničkim specifikacijama, komponentama i materijalima, ugrađenim softverom,korisničkoj prihvatljivosti ili drugim funkcionalnim značajkama.)

Primjer znantno poboljšane inovacije – crno bijelu televiziju zamjenjuje televizija u boji

 • • Inkrementalna inovacija (Inkrementalneinovacije podrazumijevaju kontinuirano unapređenje postojećih proizvoda iprocesa).

Primjer inkrementalne inovacije – televizija dobiva SMART TV karakteristike

B) Geografski doseg – tržište na kojem ćete plasirati Vaš inovativni proizvod ili uslugu i na kojem slična rješenja ne postoje ili je Vaš proizvod/usluga unaprijeđen u odnosu na postojeća rješenja

 • • Globalno tržište (podrazumijevadoseg inovacije izvan zemalja europskog zemljopisnog prostora)
 • • Međunarodno tržište (podrazumijevaeuropski zemljopisni prostor (izvan područja regije)
 • • Regionalno tržište (Bosna iHercegovina, Albanija, Kosovo, Republika Srbija, Crnu Gora i Makedonija)
 • • Lokalno tržište (RepublikaHrvatska)

Više bodova na natječaju će dobiti oni projekti čiji inovativni proizvodi/usluge spadaju u veći stupanj po razini inovativnosti i geografskom dosegu.

2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge

 • • Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog imarketinškog plana,
 • • Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
 • • Verifikacija analize tržišta i/ili tržišnepotrebe,
 • • Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
 • • Priprema proizvodnje i ulaganje u probnuproizvodnju,  proizvodnja nulte serije
 • • Operativne marketinške aktivnosti izravno vezaneuz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge natržište,
 • • Pripreme za sljedeći ciklus investiranja iprivlačenje dodatnih sredstava financiranja.

Aktivnost prilagodbe inovativnog proizvoda/usluge se ne može provoditi samostalno nego mora uključivati aktivnost priprema i lansiranja proizvoda/usluge

Prihvatljivi toškovi

A) Trošak plaća osoblja (bruto 2)

Do 50 posto svih troškova trebale bi biti plaće zaposlenika, tako da definirajte unaprijed koja radna mjesta bi željeli sufinancirati putem natječaja i imate li već osobu koja trenutno radi i za čiju plaću želite sufinanciranje ili ćete je tek zaposliti.

 • • Bruto iznos plaće kod zaposlenih osobadruštva duže od 12 mjeseci temelji se na stvarnoj plaći
 • • Bruto iznos kod zaposlenih osoba društva kraćeod 12 mjeseci temelji se na temelju dostavljenog izračuna plaće zadrugog zaposlenog djelatnika raspoređenog na isto ili slično radno mjesto, ačiji su zadnji godišnji troškovi dostupni za 12 uzastopnih mjeseci kojiprethode mjesecu u kojem se podnosi projektni prijedlog.
 • • U slučaju kada nije ispunjen niti jedan odgornja dva kriterija, računa se trošak sata rada sukladnonacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (PMF metoda)
 • • Dokumenti koji se također dostavljaju kao dokazsu: ugovor o radu (ako je osoba zaposlena manje od 12 mjeseci) i platneliste za osobe zaposlene duže od 12 mjeseci

B) Nabava materijalne imovine

Sufinancirana je nabava opreme i strojeva koja Vam pomaže u finalnom razvoju inovativnog proizvoda ili usluge. Primjerice, ako radite na razvoju inovativnog proizvoda i potreban Vam je određeni stroj bez kojeg se inovativni prozivod ne može napraviti, tada je to prihvatljiv trošak.

Jednako je i s bilo kojom opremom koja Vam omogućava dovođenje inovativnog proizvoda/usluge do stupnja spremnosti za komercijalizaciju, a bez koje to ne bi bilo moguće. Nabava materijalne imovine za redovito poslovanje nije dozvoljeno.

C) Nabava nematerijalne imovine

Bilo koji softveri, licence, patenti itd, a koji doprinose cilju projekta, prihvatljivi su kao troškovi pod idućim uvjetima.

 • • mora se upotrebljavati isključivo u poduzećukoje prima potporu
 • • mora se voditi kao imovina koja se amortizira
 • • mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od trećeosobe nepovezane s kupcem
 • • mora ostati povezana s projektom za koji sedodjeljuje potpora tijekom najmanje tri
 • • godine.

D) Trošak najma i režija (indirektni troškovi)

Dopušteno je sufinanciranje najma i održavanja prostora gdje poduzeća posluju, kao i režijski troškovi nastali u direktnoj vezi s provedbom projekta.

Pod održavanje prostora dopušteno je sufinancirati zamjenu istrošenih materijala i elemenata, kao i periodičkih i izvanrednih radova i popravaka dok režijski troškovi uključuju  grijanje/hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i telekomunikacije.

Troškovi najma i režije ne mogu iznositi više od 15 posto ukupnih troškova plaća zaposlenika.

E) Konzultantski troškovi

Trošak uključuje osmišljavanje i izradu projektne dokumentacij, kao i troškove upravljanja projektom.

Priprema natječajne dokumentacije odnosi se na cjelokupni projekt kojeg će evaluatori nadležnog tijela ocjenjivati i na osnovu kojeg će donositi odluku o dodjeli bespovratnih sredstava, a upravljanje projektom su svi administrativni poslovi kojeg poslovni subjekt mora obavljati nakon potpisivanja ugovora s nadležnim tijelima.

Suštinski je dobivanje bespovratnih sredstava samo polovina posla i traje puno kraće od provedbe jer provedba zahtijeva od korisnika i strukturirani proces nabave, zatim pripremu dokumentacije za potraživanje sredstava kojim nadoknađujemo nastale troškove, a sve to je administrativno i operativno zahtijevno te iziskuje jako puno vremena. 

Kao što dobro napisani projekt donosi prijavitelju željena bespovratna sredstva, jednako tako i uspješna provedba minimizira rizik od dobivanja financijskih korekcija odnosno nećete morati vraćati bespovratna sredstva tijelima s kojima ste potpisali ugovor.

G) Troškovi usluga (marketing)

Dopušteni su troškovi svih usluga potrebnih poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.

Neprihvatljivi troškovi

 – PDV
 – Kupnja rabljene opreme
 – Oprema za redovito poslovanje, a koja nijevezana za projekt

Indikativni Iznosi i intenzitet sufinanciranja

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000 HRK

Intenzitet sufinanciranja: 60-85 posto.

Intenzitet sufinanciranja predstavlja postotak kojeg dobivate na iznos ukupnih prihvatljivih troškova, pa ako intenzitet sufinanciranja bude 70 posto i ukupni trošak plaća 200.000 HRK, sufinancira Vam se iznos od 140.000 HRK.

Nemaju svi troškovi jednak postotak sufinancirnja, ali se on uvijek računa na ukupni iznos prihvatljivog troška, kako je i navedeno u gornjem primjeru.

Kako se pripremiti za uspješnu pripremu

1. Definirajte inovaciju

Problem kojeg ima dosta prijavitelja je u taj što ne znaju točno definirati inovaciju i nemaju raspisane tehničko-tehnološke karakteristike. Imajte na umu kako evaluator koji čita Vaš projekt nije upućen u inovaciju te jedino kroz opis iste može saznati na što se inovacija točno odnosi. Sukladno opisu inovacije i što je točno potrebno poduzeti kako bi se ista mogla komercijalizirati na tržištu, dobivat ćete i bodove. U administrativnom smislu je iznimno bitno da znate u koju TRL fazu spada Vaša inovacija te da je prema stupnju inovacije rangirate radikalnu, značajnu ili inkrementalnu.   

2. Definirajte tržište

Natječaj će od Vas zahtijevati da dodatno elaborirate na kojem tržištu planirate plasirati inovativni proizvod i uslugu čak i ako je geografski doseg inovacije čitav svijet. Pretpostavka je kako ne možete simulatno plasirati inovaciju na svim svjetskim tržištima nego imate ciljana tržišta na koja planirate ići. Jendako tako se traži definiranje po kojoj cijeni ćete prodavati inovaciju te koji su vaši potencijalni kupci. Poznavanje konkurencije je isto bitno čak i ako nemate direktnog konkurentna, kao i  kanala distribucije/prodaje koje ćete koristiti te marketing strategije i operativnih aktivnosti koje planirate imate prilikom plasmana proizvoda.

Tržište na kojem planirate se planirate pozicionirati mora biti usklađeno sa stupnjem inovacije. Prevedeno to znači da ako imate radikalnu inovacija na svjetskom tržištu, onda to mora odgovarati realnom stanju na tržištu. Ako evaluator zaključi drukčije ili pronađe dokaz kako osim Vaše postoji još sličnih inovacija, postoji mogućnost isključivanja prijave iz natječaja

3. Definirajte budžet

Svi prihvatljivi troškovi, jednom kad se unesu u projektnu prijevu, više se ne mogu mijenjati. Dobro istražite tržište i prikupite sve ponude koje se odnose na troškove koje putem EU fondova želite sufinancirati jer želite izbjeći situaciju da neki trošak ima 20 posto veću cijenu, a razlika se ne može sufinancirati.

Troškovnik je ključna stvar jer služi kao podloga u procesu nabave, a ujedno je i razlog zašto se prijavljujete. Također u odnosu na troškovnik Vi zatvarate i financijsku konstrukcije projekta, odnosno ako Vam se sufinancira 85 posto svih troškova tada morate osigurate 15 posto vlastitih sredstava. Želite izbjeći i situacije u kojoj će se uspostaviti kako su inicijalni troškovi veći, a time i Vaš dio sredstava.

4. Status intelektualnog vlasništva

Više bodova osvojiti će oni projekti koji imaju zaštićeno intelektualno vlasništvo na ciljanim tržištima ili koji imaju adekvatno objašnjen status zaštite intelektualnog vlasništva (podnesene prijave za zaštitu intelektualnog vlasništva, postoji plan zaštite na ciljanim tržištima).

Ukoliko nemate adekvatno riješen status intelektualnog vlasništva, adresirajte tu stvar na vrijeme jer si time osiguravate veće šanse za dobivanje bespovratnih sredstava.

5. Vlastita sredstva za zatvaranje financijske konstrukcije projekta

Intenzitet sufinanciranja na natječaju biti će od 50 – 85 posto, što znači da ćete ostatak financijske konstrukcije morati osigurati sami. Komercijalne banke u RH ne sufinanciraju start up društva, a nije moguće niti dvostruko sufinanciranje u vidu nekih od ostalih financijskih instrumenata koje nude agencije poput HAMAG-BICRO ili HBOR.

To suštinski znači kako nije moguće koristiti kredite ili zajmove kojima je sufinancirana kamatna stopa, zato osigurajte na vrijeme vlastita financijska sredstva kako ne bi imali problema prilikom provedbe samog projekta.

6. Potpore male vrijednosti (de minimis potpore)

Sve aktivnosti, odnosno svi prihvatljivi troškovi na natječaju, biti će sufinancirani iz potpora male vrijednosti.

Osnovna karakteristika potpora male vrijednosti odnosi se na prag njihove dodjele, pa tako pojedini poduzetnik u bilo kojem razdoblju od 3 fiskalne godine ne smije dobiti potpore male vrijednosti koje premašuju iznos od 200.000 eura.

Primjeri potpora malih vrijednosti su svi troškovi iz EU natječaja koji spadaju pod iste ili čak cijeli natječaji koji se financiraju isključivo putem potpora malih vrijednosti, zatim razne državne i agencijske potpore poput potpora za zposlenike i slično.

ABOUT THE AUTHOR: Antonio Brzica „Antonio na operativnoj razini vodi i upravlja EU projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ te „Ruralni razvoj“. Tijekom svoga prethodnoga rada uspješno je sudjelovao u pripremi brojnih EU projekata, kao i u postupcima nabave te provedbe istih. Unutar Društva zadužen je za prepoznavanje prilika i savjetovanje klijenata u vezi dobivanja bespovratnih sredstava i financiranje raznih projektnih ideja, a kontinuiranim educiranjem kroz rad s projektima sufinanciranim iz EU fondova, usavršio je znanja i vještine za prepoznavanje prilika za financiranje bespovratnim sredstvima, dizajn i cjelokupnu razradu EU projekata. Nositelj je certifikata u području javne nabave.“

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *