Zašto su financijski pokazatelji poslovanja bitni za EU natječaj?

U kontekstu EU natječaja financijski pokazatelji su bitni jer evaluatorima daju bolji uvid u poslovanje društva i prikazuju kakvo poslovanje u budućnosti može biti. Zato Vam u nastavku teksta donosimo kratki pregled financijskih pokazatelja i zašto isti mogu biti bitni na EU natječajima.

Home \ Blog \ Zašto su financijski pokazatelji poslovanja bitni za EU natječaj?

Financijski pokazatelji stavljaju u odnos dvije ili više ekonomske veličine koje se uzimaju iz stavki financijskh izvještaja (bilance te računa dobiti i gubitka), a koje društva predaju nadležnim državnim tijelima svake godine. Primarno su financijski pokazatelji kao dio financijske analize, bitan alat vlasnicima ili upravama društava jer predstavljaju podlogu za bolje poslovno upravljanje društvom i pružaju mogućnost za točnije donošenje svih budućih odluka.

Izračuni koji se rade unutar financijske analize na osnovu koje se dobivaju ciljani pokazatelji, trebaju se promatrati unutar ograničenja koje takvi pokazatelj imaju. Pojednostavljeno, na poslovanje društva utječe jako puno okolnosti koje nisu obuhvaćene i analizirane financijskim pokazateljima pa isti ne mogu biti jedini kriterij na osnovu kojeg se upravlja društvom i donose buduće odluke. No oni su snažan indikator koji nam u datom trenutku govori u kojem financijskom položaju je društvo i koja je njegova perspektiva.

U kontekstu EU natječaja financijski pokazatelji su bitni jer evaluatorima daju bolji uvid u poslovanje društva i prikazuju kakvo poslovanje u budućnosti može biti. Zato Vam u nastavku teksta donosimo kratki pregled financijskih pokazatelja i zašto isti mogu biti bitni na EU natječajima.

Vrste financijskih pokazatelja

Financijski pokazatelji načelno mogu biti bilo što ukoliko su smisleni, odnosno osoba koja radi analizu financijskih izvještaja odlučuje koji su pokazatelji relevantni za društvo i koje će dvije ekonomske veličine staviti u odnos jer baš taj pokazatelj može biti indikator trenutnog i budućeg stanja.

No većina najvažnijih financijskih pokazatelja u pravilu je ista za sva društva kada se radi analiza, nebitno iz kojeg sektora i djelatnosti dolazili.

Grupe pokazatelja koje se koriste za  financijsku analizu su iduće:

• Pokazatelji likvidnosti – mjere koliko je društvo sposobno podmiriti svoje kratkoročne obveze
• Pokazatelji aktivnosti – mjere kako efikasno društvo koriste vlastite resurse
• Pokazatelji zaduženosti – mjere do koje se granice društva financiraju iz tuđih izvora
• Pokazatelji ekonomičnosti – mjere odnos prihoda i rashoda
• Pokazatelji profitabilnosti – mjere povrat uloženog kapitala
• Pokazatelji investiranja – mjere povrate od ulaganja u dionice

Pokazatelji se iskazuju u postotku ili običnom broju, ovisno koji je standard za određeni pokazatelj, te se uspoređuju s referentnom vrijednošću koja vrijedi baš za određeni pokazatelj.

EU natječaj i financijski pokazatelji

S aspekta EU fondova te natječaja na koji društva mogu aplicirati,  financijski pokazatelji su bitni jer njihov izračun i prezentiranje kroz projekt pruža uvid evaluatorima koliko uspješno društvo posluje. Ujedno je to segment koji se službeno ocjenjuje jer pokazatelji daju kvantificirajući pogled na projekt, opisuje trenutni financijski položaj društva, a pruža i uvid u buduće projekcije poslovanja i jesu li iste napravljenje realno.

Suštinski pokazatelji govore evaluatorima podpiru li brojke opisni dio projekta te je dodatni kriterij putem kojeg društvo dokazuje svoje kapacitete za uspješnu provedbu EU projekta, odnosno indikator su financijskih kapaciteta prijavitelja.

Naravno, određeni financijski pokazatelji mogu odudarati od poželjnih referentnih vrijednosti jer sama dinamika poslovanja uvjetuje možda veću zaduženost ili su dani naplate potraživanja veći radi samog tržišta i djelatnosti, pa se pokazatelji nikada ne trebaju u projektu prikazivati zasebno već kao dio cijeline koja uključuje poslovno okruženje i dionike koji sudjeluju u poslovnom procesu društva.

Bitno je dakle da evaluatorima pružite validno objašnjenje zbog čega neki pokazatelji odudaraju od referentnih vrijednosti i da ne bježite od onih pokazatelja koji Vam inicijalno ne idu u prilog jer su godišnji financijski izvještaji dio službene dokumentacije i evaluatori uvijek imaju mogućnost sami napraviti izračune, a u tom slučaju mogu i sami donositi zaključke koji ne moraju biti validni.

Koje financijske pokazatelje odabrati?

Kako se svi EU projekti podnose digitalnim putem kroz platformu efondovi (//efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS), imate zadana polja u sustavu koja od vas traže odgovor na određena pitanja od kojih se neka odnose i na financijske pokazatelje. No ta polja imaju ograničenja po mogućnostima koliko rečenica možete napisati i jednostavno ste „fizički“ ograničeni za prezentirati sve financijske pokazatelje, kao i za objašnjenja navedenih izračuna.

Fokusirajte se stoga na one najrelevantnije pokazatelje koji se i inače gledaju s aspekta poslovanja društva kao što su tekuća likvidnost, koeficijent zaduženosti, profitne marže, koeficijenti obrtaja itd. Ukoliko smatrate kako Vaš projekt nije potpun bez prezentacije većine pokazatelja jer oni smisleno i logično upotpunjuju priču o Vašim provedbenim kapacitetima, utoliko stavite izračun i opis ostatka pokazatelja u druga polja  koja su Vam dostupna u sustavu.

Naravno, vodite računa da se  ta polja većim dijelom odnose i na financijske provedbene kapacitete društva jer se ista i ocjenjuju od strane evaluatora, stoga ne želite u bilo koje polja stavljati navedene opise jer bi Vas to moglo koštati bodova.

AkoVas zanima kako optimalno pripremiti EU projekt, slobodno nam se obratite zapomoć.

ABOUT THE AUTHOR: Antonio Brzica „Antonio na operativnoj razini vodi i upravlja EU projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ te „Ruralni razvoj“. Tijekom svoga prethodnoga rada uspješno je sudjelovao u pripremi brojnih EU projekata, kao i u postupcima nabave te provedbe istih. Unutar Društva zadužen je za prepoznavanje prilika i savjetovanje klijenata u vezi dobivanja bespovratnih sredstava i financiranje raznih projektnih ideja, a kontinuiranim educiranjem kroz rad s projektima sufinanciranim iz EU fondova, usavršio je znanja i vještine za prepoznavanje prilika za financiranje bespovratnim sredstvima, dizajn i cjelokupnu razradu EU projekata. Nositelj je certifikata u području javne nabave.“

RELATED POSTS

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *